ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik:

ISO 26000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İşletmelerin başarılı olabilmesinde ekonomik etkenler, maliyet ve kaliteli üretim öne çıkan ana formasyonlar durumundaydı. Ancak aslında tüm işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları, kar amacı olmayan tüm kurumlar bulundukları lokasyon ve devamında tüm dünya ile iyi iletişim kurma zorunluluğuna da sahiptir. Bunun yanında sosyal yaşamın bir unsuru olmalarıyla da, doğrudan sosyal sorumluluğa sahiptir. Günümüz dünyasında çeşitli sebeplerin de oluşmasıyla birlikte işletmelerin başarılı ve kalıcı olabilmelerinde artık maliyet ve kalitenin yanında en belirleyici etkenlerden biri olarak rekabet öne çıkan bir konumdadır. Öyle ki çok kaliteli bir ürün ya da hizmet üretimi gerçekleştiren bir işletme bile, rekabetin koşullarını doğru çözümleyemediği ve bu süreci iyi yönetemediğinde başarısız olması daha yüksek bir olasılık haline gelmiştir. Rekabet bir üst başlık olarak ve çok geniş bir yelpazede ele alınması gereken bir unsur olarak öne çıkar.

Günümüz dünyasının insanı, kültürel açıdan geçmiş yaşamlara göre tamamen farklı tepkiler geliştiren, eskiye göre çok daha duyarlı ve bilinçli yaklaşımlar sergileyebilme yeteneğine sahiptir. Bu durum tüketicilerin, her konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, sosyal yaşama ve çevreye sağladıkları katma değerin ne ölçüde olduğuna dair bir farkındalığın oluşmasına da neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde daha ön planda olan bu konu nedeniyle, yeni yasalar ve yaptırımlar oluşturulmuştur. Elbette bu birçok işletme açısından ek maliyetler oluşturduğu için bir sorun olarak kabul edilince, gelişmekte olan ülkelerde yapılan yatırımların oranı da sürekli artmaya devam ediyor. Yaptırımlardan ve yasalardan kaçarak ek maliyetlerin işletme karında oluşturacağı etkilerden kaçarken, sosyal yaşama karşı gerçekleştirilmesi gereken katkılar da göz ardı ediliyordu. En başta bu büyük soruna engel olabilmek için geliştirilmiş olan ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, her ölçekteki organizasyonların, sosyal sorumluluk farkındalığına sahip olmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 26000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, 2010 yılında yayınlanmış olan ve her büyüklükteki organizasyonların sosyal sorumluluğa sahip bir yönetime sahip olabilmelerini sağlayacak bir rehber niteliğine sahiptir. İşletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin var olma sebeplerinin köklü şekilde değerlendirilmesi ve bulundukları sosyal çevreye olası etkilerinin en olumlu şekilde yansımasını sağlayacak bir yönetim sistemi ve yapılaşmanın oluşturulmasını sağlar. Organizasyonun yönetiminde profesyonel bir yönetim anlayışının oluşmasını sağlayan rehber, çalışanlar başta olmak üzere, insan hakları, çevreye oluşturduğu etki, tüketiciye yaklaşım gibi konularda, sorumlu ve yüksek sorumluluğa sahip olunmasını sağlar.

Tüketici ile ilgili tüm konularla daha yüksek bir ilgi seviyesine sahip olan organizasyon, bu açıdan rakiplerine karşı çok ciddi bir üstünlük oluşturur. Faaliyet gösterilen alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bir saygınlık ve itibarın kazanılması kaçınılmaz hale gelir. Buna paralel olarak, bilinçli tüketicilerin markaya karşı olumlu yaklaşımları artar. Benzer şekilde yeni müşterilerin işletmeye karşı sempati kazanması hızlanır ve eski müşterilerin kalıcı bir bağımlılık oluşturmasına katkı sağlar. Dolayısıyla rekabetin günümüzdeki sürdürülebilirliğinin sağlanması daha kolay bir hale gelir.

Bunun yanında işletme çalışanların motivasyonları, çalıştıkları kurum lehine artar. Çalışanların sahip olduğu adil koşullar, daha verimli bir üretim sürecinin oluşmasını sağlar. İşletmeye karşı çalışan sorumluluğu ve bağlılığı da artar. Bunun yanında olası yatırımcılar, finans alanındaki kuruluşların, sponsor adaylarının ve işletmede pay sahibi olanların, organizasyona karşı yaklaşımları olumlu yönde etkilenir. Benzer şekilde, resmi kuruluşlar, rekabet edilen organizasyonlar, ulaşılan tüm müşterilerin yanında çeşitli toplumlar, medya sektörü gibi alanlarla iletişim kalıcı bir şekilde iyileşir ve kuvvet kazanır.

Bulunduğu topluma üretimleriyle katkı sağlayan işletmelerin, aynı zamanda sürekli geliştirerek var olduğu sosyal sorumluluk projeleri sayesinde, yaşadığımız dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine katkı sağlaması, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardının ana hedefidir. Bu kapsamda, çeşitli boyutlarda etkiler oluşturan organizasyonların, tüm bu boyutlarda etkili ve profesyonelce yönetilmesini sağlayacak altyapının kurulması, sistemin ana amacıdır.

ISO 26000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı rehber niteliğinde hazırlanmış, farklı faaliyet alanlarına sahip ve farklı ölçeklerde faaliyet gösteren tüm organizasyonların yapısına uygulayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Gönüllük esasına dayalı bir sertifika olan ISO 26000 Sertifikası için, öncelikle standardın belirlediği altyapısal koşulların tam olarak yerine getirilmesi gereklidir. Bunun için elbette ilk hedef, organizasyonun yönetim sistemini benimseyebilmesi için teknik olarak incelenmesi ve eksikliklerin belirlenmesi olmalıdır. Bu süreç profesyonel ve standardın tekniğiyle ilgili bilgi sahibi olan kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Buna paralel olarak ihtiyaçlara bağlı şekilde gerçekleştirilecek tüm altyapılar için, gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması gerekir.

ISO 26000 Sertifikası alım süreci için sunulan danışmanlık ve eğitim süreçlerimiz, sertifikayı almak isteyen tüm organizasyonların en süratli ve verimli şekilde bir süreç işletebilmelerini sağlamaya odaklanmıştır. Faaliyet gösterilen alan, organizasyonun amacı, çalışma alanı, organizasyonun büyüklüğü ve benzeri pek çok faktörün belirlenmesi ve buna uygun bir şekilde yapılacak hazırlıklar, sertifikanın alınması için büyük bir öneme sahiptir.

Kalite standardı, çevre standardı gibi uluslararası standartların yanında, sosyal sorumluluk alanında kazanılan standart, her büyüklükteki organizasyon için rekabet konusunda büyük bir katkı sağlayacak özelliğe sahiptir. Rekabetin bir işletme açısından önemi, üretilen ürün kalitesi ve maliyet gibi etkenlere ek olarak büyük önem kazanmıştır. Bu açıdan başarılı ve sürdürülebilir bir rekabet için, sosyal sorumluluk sistemi gibi standartların önemi de giderek daha fazla artıyor. Ülkemizde henüz yeni yeni katılım gerçekleşen ISO 26000 Standardı, organizasyonlara oluşturdukları katkıların ve etkilerin de tanınmaya başlamasıyla birlikte, kendisine oluşan ilginin artması da söz konusudur.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, kamu kuruşları, sivil toplum örgütleri gibi kar amacına sahip olmayan kuruluşlar, her ölçekteki özel kuruluşların sosyal yaşama daha fazla katkı sunmalarını sağlayan ve kalkınmayla birlikte bilinçli bir yaşam sürdürebilme farkındalığı oluşturma özelliğine sahip bir standarttır. Sosyal yaşamın bir parçası olarak doğal bir şekilde sahip olunan sorumluluğun etkin ve profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlayan bu standart, işletmelerle birlikte toplumun tamamında sosyal sorumluluk konusunda bilinçliliğin artmasına da katkı sağlar. Çeşitli açılardan eğitim amacını da yerine getiren ahlaki duruşunu en iyi şekilde sergileme şansı yakalayan organizasyonlar, aynı zamanda faaliyet gösterilen alanda saygı duyulan, itibar sahibi bir organizasyon olarak görülür. Sahip olunan bu avantajlar hem ulusal ve hem de uluslararası olarak resmi makamların da organizasyon hakkında olumlu fikirlere sahip olmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Sertifikası, bu alanda sürdürülebilir ve sürekli kendisini yenileyen bir yönetim anlayışının organizasyona adapte edilmesini sağlar. Çalışanların haklarına adil bir bakış açısının sergilenmesi sonucuyla birlikte, tüm topluma yönelik olarak olumlu bir yansıma gerçekleşir. Sosyal yaşama katkı sağlayan sorumluluk projelerinin sürekli gerçekleştirilmesinin yanında, çalışanların haklarına gösterilen adil yaklaşım, toplumun her kesimi tarafından olumlu bir tepkinin oluşmasını sağlar. Var olduğumuz dünyada ve toplumdaki sorumluluklarımızın, etkin bir şekilde tüm yaşamımızda yer alması hakkında önemli katkılar sunan bir standarttır.