ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik:

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Modern dünyanın üretim yönünden yakaladığı yüksek ivmelenme, üretim kapasitesini sürekli arttırmaya devam ediyor. Ancak teknoloji, üretim olanakları ve talep yönünden üretim kapasitesini arttıran faktörler, üretim alanındaki enerji gereksinimlerinin de paralel olarak artışına yol açıyor. Azalan enerji kaynakları ise üretim alanında enerji gereksinimlerinin karşılanması açısından ciddi riskler doğuruyor. Üretimin artışı ve buna bağlı enerji kaynaklarındaki azalma da enerji tasarrufu, geri kazanım, yeniden değerlendirme ve enerji verimliliği başlıklarının önemini daha da arttırıyor. Dünyanın üretim alanındaki gidişat dikkate alındığında enerji tasarrufunun sağlanması noktasında çalışmaların gerçekleştirilmesi ve bunun için enerji yönetim sistemi yaratılması kaçınılmazdır.

Enerji yönetiminin doğru uygulanabilirliğinin sağlanması, üretimin her aşamasını kapsamasıyla mümkün olur. Güvenlik, üretim, kalite, üretim miktarı gibi olgular çevresel sorumluluklar göz ardı edilmeden mevcut enerjinin en verimli biçimde kullanımının gerçekleştirilmesini gerektirir. Enerji yönetiminin güçlü bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması noktasında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı uygulanmaktadır. Organizasyon, kuruluş ve işletmelerin üretimdeki enerji verimliliğinin arttırılmasına ilişkin gereklilik teşkil eden tüm süreç ve sistemlerin yaratılması, entegrasyonu ve devamlılığının sağlanması için uygulanan bir sistem standardıdır. Üretim alanında aktif kullanımı gerçekleştirilen her bir enerji kaynağı da bu standardın kapsamı dahilindedir. ISO 50001 Standardının, üretim alanındaki her bir kuruluşun dinamik enerji yönetimi, enerji maliyetlerinde düşüşü ve mevcut kaynaklar ile birlikte çevrenin korunması noktasında teşvik edici etkisi bulunur.

ISO 50001 Sertifikası ile bir enerji politikasının oluşturulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Her operasyon nezdinde amaç ve hedeflerin tespit edilmesi, yasal yükümlülükler ve mevcut enerji kaynaklarına ilişkin veriler üzerinden bir eylem planının hazırlanmasını sağlar. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, lokasyon, sosyal koşullar vb. etkenlere bakılmaksızın küçük-büyük her tip operasyon için uygulanabilir. Enerji yönetimi standardının uygulanması ve sürdürebilirliğinin sağlanması noktasında belgelendirme yöntemine başvurulur. Tüm dünyada enerjinin sistematik şekilde maliyet, sera gazı emisyonu ve diğer tüm çevre için risk taşıyan etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmektedir. ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardına uygun şekilde hareket eden tüm operasyonlar için uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından denetleme ve belgelendirme uygulanır. Bir operasyonun ISO 50001 Belgesialabilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetimi standardının gerekliliklerini yerine getirmesi gerekir. Standardın gerekliliklerini yerine getiren operasyonlar, ISO 50001 Belgesi/Sertifikası alabilir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 50001 Belgesi alabilmek için standardın gerekliliklerinin sağlanması ve ISO sertifikalandırma yetkisi bulunan kuruluşlara başvuru gerçekleştirilmesi gerekir. ISO belgelerinin verilmesine ilişkin yetkili kuruluşlar ise uluslararası olarak her ülkede ulusal akreditasyon kurumları tarafından belirlenmektedir. Türkiye’de bilindiği üzere bu akreditasyon kurumlarının en başında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bulunur. Ayrıca yüksek prestijiyle dikkat çeken ve pek çok danışmanlık kuruluşunun da çalışma gerçekleştirdiği, Dışişleri Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) bulunmaktadır. Bu kurumlar tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla ISO 50001 Belgesi alınabilir.

Operasyonlar için ISO 50001 Belgesi alımında, standart için belirlenen gerekliliklerin hatasız şekilde sağlanması gerekir. Standarda uygun hareket edebilmek adına tüm belgelendirme sürecinin baştan sona kadar büyük titizlik içerisinde yürütülmesi ve sonlandırılması gereklidir. Enerji Yönetimi Standardı gerekliliklerinin karşılanması ve sürecin doğru yönetimi konusunda deneyim sahibi kuruluşumuz tarafından yürütülecek süreç hem kaliteli enerji yönetimi hem de başarılı bir ISO 50001 Belgesi başvurusunun gerçekleştirilmesini sağlar. ISO 50001 Belgesi alabilmek için gereklilik teşkil eden standartların karşılanması ve bu sürece yönelik aktif sistemin kurulabilmesi çok önemlidir.

ISO 50001 Belgesi alımı için gerekli standardizasyon, “Yönetim Sorumluluğu”, “Enerji Politikası”, “Enerji Planlama”, “Uygulama ve İşletim”, “Denetim” ve “Yönetimin Gözden Geçirilmesi” şeklinde birden fazla aşamadan meydana gelir. Her bir aşamanın alt başlıklarında standardın tam manasıyla oluşturulabilmesi ve entegrasyonu ise ISO 50001 Belgesi alımı için en önemli koşuldur. Koşulların sağlanmasında profesyonel danışmanlık hizmeti, operasyonlar açısından dinamik bir Enerji Yönetimi standardı çalışması süreci sağlar. Organizasyonlar için yapılan başvurularda yetkili kurum tarafından “organizasyon dokümanları”, “organizasyon kayıtları”, “Enerji Yönetimi standardına uygunluğu” ve “iş süreci” denetimleri gerçekleştirilir. Yapılan ölçme, kontrol ve değerlendirme sürecini olumlu şekilde tamamlayan organizasyonlar ISO 50001 Belgesi almaya hak kazanır.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Küresel ölçekte üretim hacminin sürekli artışı, enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da arttırıyor. Ancak dünyanın sunduğu mevcut enerji kaynakları ise modern çağda artan üretim kapasitesi karşısında sıkıntı yaşıyor. Bu durum global ölçekte üretimin hem şu an için hem de gelecek için ciddi tehdit altında kalmasına neden oluyor. Ayrıca enerji kaynaklarının azalması, üretimdeki enerji maliyetlerinin de işletmeler adına ciddi artış yaşamasına yol açıyor. Organizasyonlar, yükselen enerji maliyetlerine karşı uygulanacak enerji tasarrufu ve enerji verimliliği çalışmalarıyla önleyici etki yaratabilir. Enerjide tasarruf ve verimliliğin devamlılığının sağlanması maliyetlerinin düşürülmesinde ve çevrenin korunmasında etkin sonuçlar alınabilmesi için çok önemlidir. ISO 50001 Belgesi ile organizasyonlara uygulanan standartlar da devamlılığın oluşturulmasında en temel faktördür.

ISO 50001 Belgesi almanın hem organizasyon ölçeğinde hem de küresel ölçekte çok önemli faydaları bulunur. ISO 50001 Belgesi, sahibi olan operasyonlar açısından öncelikli olarak enerji maliyetlerinde ciddi seviyede tasarruf oluşturur. Enerjinin verimli kullanımıyla üretimdeki maliyetlerin düşüşü ve kar marjının artışı gibi ciddi kazanımlar elde edilir. Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği sağlayan Enerji Yönetimi Standardını uygulayan ISO 50001 Belgesisahibi operasyonların, enerji değerlerindeki dalgalanmalardan etkilenmesi de minimal seviyede olur. Her geçen gün artan üretim kapasitesiyle birlikte enerji kaynaklarındaki azalma veya dönemsel olağandışı faktörler, üretimdeki enerji ihtiyaçlarının karşılanması açısından maliyetlerde dalgalanmalara neden olur. ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının gerekliliklerini sağlayan operasyonlar için bu dalgalanmalar ciddi etkiler oluşturmaz.

ISO 50001 Belgesi sahibi olunması, “ithal yakıt” bağımlılığını da düşürerek, arz noktasında güvenilirliğin artmasını sağlar. Üretim bandındaki enerji maliyetlerinin düşürülmesi, aynı zamanda üretim için gerekli enerji ihtiyacının da ekonomik seviyeye getirilmesini sağlar. Bu durum uluslararası, siyasi, askeri veya sosyal faktörlere bağlı ithal enerji kaynaklarındaki dalgalanmaların etkilerini minimize eder. Ayrıca gelecekteki enerji kullanımına ilişkin doğabilecek riskleri ve bu risklere bağlı belirsizlikleri de ortadan kaldırır. Üretimde enerji yönetimi sayesinde oluşturulan risksiz ve belirsizlikten uzak sistem, atılımlarda doğru karar mekanizmasının oluşmasını ve etkin imaj yaratılmasını sağlar.

Sera gazı emisyonunda düşük seviyeler, daha az karbon ayak izi gibi faktörler ile birlikte de ISO 50001 Belgesi almak, operasyonlar açısından olumlu bir tanıtım oluşturur. Çevreye duyarlı, kesintisiz üretim güvenirliliğinin sağlanması, kurumsal imaj açısından önemli olumlu katkılar sağlar. Enerji Yönetimi Standardına ilişkin ISO 50001 Belgesi alımı, verimli ve etkili bir enerji yönetim sisteminin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan enerji yönetim sisteminin ve enerji tasarrufunun kısa vadede veya uzun vadede dışına çıkılmasının da önüne geçer. Yani ISO 50001 Belgesi ile enerji tasarruf ve verimliliğinin sürekliliği güvence altına alınmış olur. Belgelendirme sürecinde uygulama ve denetimlerin yanı sıra çalışanların da enerji farkındalığına varması ve katılımlarının artması şeklinde bir aşama bulunur. Etkin ve kaliteli bir enerji yönetim sistemi ile elde edilen her bir avantaj, operasyonların daha geniş ölçekte hareket kabiliyeti kazanımını sağlayacaktır.